Вносът в България остава много по-висок от износа

industrial port with containers

Според статистика на НСИ износът на България за ЕС през периода януари – април тази година отново е по-малко от вноса. Същото се отнася и за търговията на държавата с трети страни в периода от началото на годината до май 2017 г.

През периода януари – април 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.6% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 10 418.6 млн. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.7% от износа за държавите – членки на ЕС.

През април 2017 г. износът за ЕС намалява с 1.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 503.4 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен, през периода януари – април 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектора „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (29.9%), а най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (20.1%).

Вносът на България от ЕС през периода януари – април 2017 г. се увеличава с 11.3% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 11 758.5 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Испания и Гърция.

През април 2017 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, нараства с 10.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 985.5 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен, през януари – април 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (77.5%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (4.7%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари – април 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1 339.9 млн. лв.

Търговията на държавата ни с трети страни през периода януари-май 2017 г. сочи, че износът на България се увеличава с 26.0% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 7 244.4 млн. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Египет, Сърбия и бившата югославска република Македония – те формират 51.5% от износа за трети страни.

През май 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 42.0% спрямо същия месец на предходната година.

За износът на България за трети страни през първите пет месеца на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (49.8%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (41.5%) Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (10.8%).

Вносът на България от трети страни през периода до май т.г. се увеличава с 34.8% в сравнение със предходната година и е на стойност 8 647.9 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През май 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 22.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 777.4 млрд. лeвa.

При вноса от трети страни спрямо същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (85.7%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54.0%). Спад не се наблюдава в нито един сектор.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари – май 2017 г. е отрицателно и е в размер на 1 403.5 млн. лева.

През периода януари – май 2017 г. от България са изнесени за ЕС и трети държави стоки общо на стойност 20 522.5 млн. лв. и в сравнение със предходната година износът се увеличава с 15.7%.През май 2017 г. общият износ възлиза на 4 450.7 млрд. лв. и нараства с 26.5% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – май 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 23 558.2 млн. лв, или с 20.1% повече спрямо същия период на 2016 година.

През май 2017 г. общият внос се увеличава с 20.7% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 929.2 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари – май 2017 г. и е на стойност 3 035.7 млн. лева. През май 2017 г. общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 478.5 млн. лева.