Ученици в търсене на мястото на река Дунав в живота на Русе

В Народно читалище “Захари Стоянов” се осъществи първата среща между партньорите по проект “Мястото и ролята на река Дунав в живота на Русе през призмата на дигиталните технологии”. Проектът беше одобрен за финансиране в конкурса по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на свободния дух“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Еконт“, съобщиха от Община Русе. Обединението на трите институции НЧ “Захари Стоянов”, Държавен архив  – Русе и СУПНЕ “Фридрих Шилер” – Русе, цели разширяване на знанията за историята на град Русе, за мястото на р. Дунав в развитието на града и създаването на контакти със страните от Средна Европа. На срещата се обсъди план-графикът и начинът на изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение. Бяха набелязани предстоящите цели и започна изработване на работна програма с разписание на темите, по които ще започне обучение на учениците.

В архивохранилищата на русенския Държавен архив има запазени много снимки и фотоси, представящи живота на хората и мястото на реката в бита и икономиката на региона и страната. Чрез снимковия материал ще се даде един друг прочит на историята, като се  допълнят “белите петна” в нея и се разкрие принадлежността на града към реката.

Предвижда се оформяне и подреждане на избраните снимки от една страна по хронологичен признак, а от друга – по тематичен. Учениците от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, подпомогнати от преподавател по история и експерт от Държавния архив, ще подберат изображенията. С придобитите знания и умения за работа с Фотошоп, получени от учител по IT технологии и експерт от Държавния архив, младежите ще обработят снимките като ги цифрофизират с подходяща резолюция и графичен формат, изправят, изсветлят, потъмнят и изрежат. На всички обработени фотоси ще бъдат създадени 2  копия. Така, запазените снимки ще могат, на един последващ етап, да бъдат използвани при експониране на тематични изложби.