Приет е доклад за изпълнението на препоръките на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените

Правителството прие доклад за предприетите мерки за изпълнение на заключителните препоръки на Комитета на ООН към България за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Акцент в документа е поставен върху приемането на Закон за равенство между половете, укрепването на Националния механизъм за осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените и дейностите за преодоляване на дискриминационни практики и стереотипите, основани на пола.
В доклада се отчитат дейностите за предотвратяване на насилието върху жени и борбата с трафика. Фокус е поставен и върху осигуряването на ефективен достъп на жените до правна помощ в случай на нарушаване на техните права по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Отчетени са и мерките за осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот и популяризиране на политиката в областта на равнопоставеността на жените и мъжете на национално ниво.

Снимка :
Pixabay