1037 лв. – средната месечна заплата

Заетите хора по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г.намаляват с 30.1 хил., или с 1.3%, спрямо края на юни 2017 г. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голям спад на наетите има в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 17.7%, „Култура, спорт и развлечения“- с 8.1%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 3.5%. Най-сериозно увеличение пък се наблюдава в „Селско, горско и рибно стопанство“ – величение с 4.0%. Най-голям е дяла на наетите в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 22.1 и 17.0%. В края на септември 2017 г. в сравнение с края на септември 2016 г. наетите лица остават на същото ниво. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.0 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 3.7 хил. Най- голямо увеличение има в „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.6 хиляди. Средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. е 1 039 лв., за август – 1 008 лв., и за септември – 1 064 лева. През третото тримесечие на тази година средната месечна заплата e 1 037 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2017 г. с 0.3%. Най-голямо намаление е регистрирано във „Финансови и застрахователни дейности“ – с 5.3%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 4.9%, а най-голямо увеличение е отчетено в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.5%. Сравнено пък със същото тримесечие на 2016 г. средната работна заплата нараства с 10,2 %. Най-голямо e увеличението в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 13.5%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.9%, и „Други дейности“ – с 12.6%. Икономическите дейности с най-висока средна заплата през третото тримесечие на 2017 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2 346 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 728 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 718 лева; Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 631 лева; „Други дейности“ – 743 лева; „Строителство“ – 814 лева.

Снимка :
Pixabay