Министерство на финансите с одитен комитет

Със заповед на министъра на финансите в Министерството на финансите е сформиран одитен комитет. Той е създаден в изпълнение на изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, според които в министерствата задължително се създават одитни комитети, съобщава пресцентърът на ведомството.

Одитните комитети се състоят от 3 до 5 членове, включително и председател, като най-малко две трети от тях са външни за организацията лица.

Съставът на одитния комитет на МФ е от трима членове – Георги Йорданов, проф. д-р Огнян Симеонов и Надежда Тодорова, а неговият мандат е три години.

Предвижда се Комитетът да провежда заседания най-малко един път на два месеца. Одитният комитет ще подпомага и ще консултира дейността на министъра на финансите по отношение на ефективността на изградените системи за финансово управление и контрол, процесите по финансово отчитане и управлението на риска.

Снимка :
Pixabay