Предложени са промени в актовете за създаване на висшите военни училища

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в решенията за привеждане на актовете за създаване на Военна академия „Георги Раковски“ и ВВМУ „Никола Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование и на решението на парламента за преобразуване на ВВОУ „В. Левски“, ВВУАПВО „П. Волов“ и ВВВУ „Г. Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“. Актовете са приемани през 2002 г.

Предложените сега изменения са мотивирани от настъпилите през последните 15 години промени в нормативната база – нови закони за отбраната и въоръжените сили и за развитие на академичния състав, както и правилници за тяхното прилагане, промените в Закона за висшето образование, приемането на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. Друга причина, довела до необходимостта от изменение на действащите решения на Народното събрание, е значителното развитие на дейността на военно-образователните институции в периода след 2002 г.

Снимка :
архив