Над 18 млн. лв. ще вложи МРРБ тази година за ВиК инфраструктура

Над 18 млн. лв. са предвидените тази година в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството средства за ВиК инфраструктура. Парите ще бъдат използвани главно за реконструкция на съществуващите ВиК системи.

Петдесет и две ВиК дружества в страната стопанисват ВиК системи, включващи над 90 000 км мрежа, 5 000 резервоара, повече от 3000 помпени станции, над 90 пречиствателни станции, повече от 6 000 водоизточника и прилежащите им санитарно-охранителни зони. За основната част от ВиК инфраструктурата се грижат 29-те ВиК дружества с държавно участие в капитала, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

7 от ВиК операторите с държавно участие отговарят за 9 язовирни стени и прилежащите им съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. Това са язовир „Студена“, стопанисван от „ВиК“ ООД, гр. Перник; язовир „Среченска бара“ към „ВиК“ ООД, гр. Монтана; язовир „Христо Смирненски“, стопанисван от „ВиК“ ООД, гр. Габрово; язовир „Боровица“ към „ВиК“ ООД, гр. Кърджали; язовирите „Камчия“, „Ясна поляна“ и „Ново Паничарево“, стопанисвани от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас; язовир „Йовковци“, стопанисван от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, и язовир „Асеновец“, стопанисван от „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен.

Със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ до момента са изградени или рехабилитирани над 50 пречиствателни станции за отпадъчни води и над 2 500 км водопроводи и канализация.

По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е предвидено с около 1,5 млрд. лв. да бъде изградена ВиК инфраструктура с цел постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, както и да се приложат мерки за повишаване на енергийната ефективност на ВиК операторите.

Със заем от Световната банка по Проект за развитие на общинската инфраструктура се доизграждат язовирите „Пловдивци“ и „Луда Яна“ и пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) към тях и се рехабилитира яз. „Студена“ и съществуващата ПСПВ Студена – Перник. С изпълнение на проекта ще се осигури непрекъснатост на водоподаването за над 185 000 потребители в страната.

В най-напреднал етап е изпълнението на яз. „Пловдивци“, който ще водоснабдява около 40 хил. души в общините Мадан и Рудозем. Съоръжението трябва да бъде въведено в експлоатация през тази година. Строителните работи са във финален етап и започнаха процедурите по завиряването на язовира.

С изграждането на яз. „Луда Яна“ ще се реши проблемът с водоснабдяването в община Панагюрище, която изпитва сериозен недостиг на питейна вода. Строителството на язовира и пречиствателната станция към него трябва да приключи в средата на 2019 г.

В началото на следващата година трябва да завърши и рехабилитацията на яз. „Студена“, която се изпълнява в условия на непрекъсната експлоатация на язовира, като част от дейностите се извършват под вода. Използват се напълно нови за България методи и се разчита на участието на лицензирани водолази, за да се гарантира непрекъснатото водоснабдяване на близо 100 000 потребители в област Перник, включително индустриални.

С цел устойчивото развитие на ВиК отрасъла, със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков е създаден Съвет за устойчиво развитие на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ като експертно консултативно звено към министъра. Идеята е чрез съвета да се обединят усилията между централната държавна власт, органите на местното самоуправление и неправителствените организации за решаване на въпросите, свързани с ВиК отрасъла.

Членовете на съвета имат задача да координират действията на компетентните министерства и всички заинтересовани страни за осъществяване на Плана за действие на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. С работата си съветът ще координира и мерките при приоритизиране и планиране на средствата за ВиК инфраструктура от фондовете на Европейския съюз в периода до 2020 г., както и дейностите, свързани с оперативното управление на търговските дружества с държавно участие в капитала (ВиК оператори).

В Световния ден на водата – 22 март, и като институция, пряко отговорна и ангажирана с развитието на ВиК отрасъла у нас, МРРБ обединява усилия с всички заинтересовани от развитието на този жизненоважен отрасъл страни, с цел реализирането на цялостна политика за подобряване на състоянието на ВиК системите и подобряване на качеството и ефективността на ВиК услугите.

Снимка :
архив