Нови правила на ЕС в областта на киберсигурността

Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг, и комисар Мария Габриел, отговаряща за цифровата икономика и цифровото общество, направиха изявление във връзка с първото общоевропейско законодателство в областта на киберсигурността — Директивата относно сигурността на мрежите и информационните системи (Директивата за МИС), която държавите членки трябва да транспонират до 9 май 2018 г.:

„Приемането на Директивата за МИС преди две години беше повратна точка в усилията на ЕС да увеличи капацитета си в областта на киберсигурността. Благодарение на това първо законодателство на ЕС в областта на киберсигурността държавите членки укрепиха сътрудничеството си за европейска политика в областта на киберсигурността и координират усилията си за изграждане на капацитет за реакция. Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да подпомогне транспонирането на директивата.

За да насърчи допълнително киберсигурността на Съюза, ЕС следва бързо да предостави силен и постоянен мандат на агенцията си по тези въпроси — Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), и да създаде рамка на ЕС за сертифициране по отношение на киберсигурността. Заедно с държавите членки следва също така да приключим съвместната работа по плана за сътрудничество в случай на мащабни трансгранични инциденти с компютърната сигурност и киберкризи. Този план ще интегрира киберсигурността в съществуващите механизми за справяне с кризи на равнище на ЕС.

С цел подпомагане на държавите членки за своевременното транспониране на Директивата за МИС и изграждането на техния капацитет, Механизмът за свързване на Европа предоставя финансиране в размер на 38 млн. евро до 2020 г. в подкрепа на националните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, както и на други заинтересовани страни по Директивата за МИС, като например операторите на основни услуги и доставчиците на цифрови услуги. Държавите членки следва да използват в пълна степен възможностите, предоставени от този източник на финансиране.“

Снимка :
ЕК