Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания е признато за представителна организация за хората с увреждания

Сдружение „Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания“ е признато за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

НСРХУ работи в обществена полза като разширява възможностите за трудовата заетост на лицата с увреждания, способства за тяхната социална интеграция, личностната реализация и пълноправното им участие в обществения живот.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

 

Снимка :
Pixabay