Салдото по КФП към края на първото тримесечие е положително в размер на 592,7 млн. лв.

Министерският съвет одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2018 г. Тя е изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.

По данни от месечните отчети салдото по КФП на касова основа към месец март е положително в размер на 592,7 млн. лв. (0,6% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 880,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 287,6 млн. лева. Основните фактори за формиране превишението на приходите над разходите към месец март са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи по националния бюджет.

Постъпилите приходи и помощи по КФП са в размер на 9 218,8 млн. лв. или 24,1% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 621,1 млн. лв. (7,3%), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 7 828,6 млн. лв., което представлява 25,1% от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към месец март 2017 г., данъчните постъпления нарастват номинално със 7,4% (539,8 млн. лева). Приходите от преки данъци са в размер на 1 453,2 млн. лв. или 25,2% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват със 122,4 млн. лева (9,2%). Приходите от косвени данъци са в размер на 3 829,3 млн. лв., което е 25,3% от разчетите за годината. Съпоставено с данните към март 2017 г., постъпленията в групата нарастват със 115,3 млн. лв. (3,1%). Постъпленията от ДДС са в размер на 2 561,3 млн. лв. или 26,2% от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.03.2018 г. е 70,8 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1 195,6 млн. лв. (23,2% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 63,8 млн. лв. или 33,5% от разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 330,0 млн. лв. или 30,1% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 2 216,1 млн. лв., което представлява 24,3% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,6% (282,2 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 1 254,1 млн. лв., което представлява 26,7% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 136,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към март 2018 г. възлизат на 8 626,2 млн. лв., което е 21,9% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 7 780,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2017 г. е основно поради по-високия размер на социалните плащания, свързан с базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), по-високи разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование) и нарастването на капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС).

Нелихвените разходи са в размер на 7 939,6 млн. лв., което представлява 21,3% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към март 2018 г. са в размер на 7 378,6 млн. лв. (23,7% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 554,1 млн. лв. (9% от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г.). Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 6,9 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 378,4 млн. лв. или 52,4% от планираните за 2018 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 308,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв  към 31.03.2018 г. е 10,1 млрд. лв., в т.ч. 9,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Снимка :
МС