ЕК представя нови инициативи за укрепване на политиките за младежта, образованието и културата

Комисията ускорява работата по изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., укрепването на културното измерение на Европейския съюз и засилването на участието на младежта с нов набор от мерки, включително нова стратегия за младежта и нова програма за култура.

Новите инициативи са насочени към подобряване на мобилността с учебна цел и на възможностите за образование в ЕС, към предоставяне на възможности на младите хора, по-специално чрез насърчаване на участието им в гражданския и демократичния живот, както и към използване на потенциала на културата за социален прогрес и икономически растеж в Европа.

Комисията представя пакет, включващ:

  • общо съобщение, озаглавено „Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата“;
  • стратегия за младежта за периода 2019—2027 г.;
  • предложения за препоръки на Съвета относно системи за висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст, относно автоматичното взаимно признаване на дипломите и на периодите на обучение в чужбина, както и относно подобряване на преподаването и изучаването на езици;
  • нова програма за култура.

Като част от представените днес инициативи продължава работата по други аспекти на разработването на европейското образователно пространство до 2025 г.

Снимка :
архив