МТСП утвърди 28 регионални програми за заетост през тази година

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков утвърди  28 регионални програми за заетост през 2018 г. Изпълнението им започва в началото на следващия месец.

След промените в Закона за насърчаване на заетостта, от 2016 г. успешно се прилага нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост, при който местните власти имат ключова роля. Разпределението на финансовите средства се извършва по области на база на критериите средногодишно равнище на безработица и средногодишен брой на регистрираните безработни лица през предходната година в съответната област и се включват в Националния план за действие по заетостта.

В зависимост от своите потребности, всяка община  решава какви дейности да се изпълняват, определя броя на наетите лица, организацията на работата – на пълен работен ден или почасова заетост, през кои месеци от годината да се работи и т.н. Програмите са съобразени с регионалните приоритети в областната стратегия за развитие се утвърдиха като ефективен инструмент на политиката по заетостта, с който от една страна се подкрепя икономиката на местно ниво, а от друга се осигурява заетост на безработни лица от уязвимите групи, които са изправени пред риск от бедност и социално изключване.

През 2018 г. със средства от държавния бюджет в размер на 7.9 млн. лева ще се финансира заетостта, за срок не по-малък от 6 месеца, на 2 218 безработни лица, изпитващи най-големи трудности при реализацията си на пазара на труда. От тях 1 753 (79 %) ще започнат работа на пълен работен ден, а 465 (21 %) ще се включат в почасова заетост. По програмите ще се наемат приоритетно лица от уязвими групи на пазара на труда, сред които младежи до 29 години, с подгрупа до 25-годишни младежи, които нито се обучават, нито са заети, както и лица над 50-годишна възраст и продължително безработни лица. Трудовото възнаграждение (в размер на 510 лева при заетост на пълен работен ден и 3.07 лева на час при почасова заетост) и осигуровките на наетите лица ще се финансират със средства от бюджета на МТСП за активна политика на пазара на труда през 2018 г.

Работодателите (областните и общинските администрации) и партньорите ще се включат в изпълнението на програмите със средства в размер на около 234 000 лева. Те ще бъдат насочени към финансиране на материалните разходи и обезпечаването на разкритите работни места в широк спектър от дейности с местно значение, като поддържане и опазване на паметници на културата, училища, детски градини и читалища, облагородяване и почистване на детски площадки, паркове, алеи и места за отдих, поддържане на пътища, спомагателни дейности в обществени трапезарии и пенсионерски клубове, съдействие за предоставяне на домашен социален патронаж, куриерски и портиерски услуги, и др. общополезни дейности. Изпълнението на Регионалните програми за заетост ще продължи до края на 2018 г.

Снимка :
архив