Намалява се броят на документите на хартиен носител за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ

С предлагани от правителството промени в Закона за движението по пътищата се намалява броят на документите на хартиен носител, искани при издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ. Отпада предоставянето на удостоверение за актуалното състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност.

Измененията са в изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Снимка :
Pixabay