Сметната палата отчита провалени инвитро процедури заради забавяне

Разходите за инвитро в Центъра за асистирана репродукция остават същите, въпреки увеличения брой процедурите. Това показва проверка на Сметната палата в Центъра за периода от 01 януари 2014 г. до 30 юни 2016 година. Има сключени договори с болници, които не отговарят на регламентираните критерии за успеваемост.

От Сметната палата са дали 12 препоръки на директора на Центъра и 8 препоръки на министъра на здравеопазването, информираха от одитния орган.

7 598 процедури инвитро са направени там за одитния период. Стойността на процедурите е 29 351 016 лева. В резултат са родени 2 171 деца. Това показва одит на Центъра, направен от Сметната палата за този период.

Успеваемостта по показател „родени деца“ за България е 28 на сто, с което страната ни се доближава до успешните европейски практики (Австрия 27,4 на сто), показват документите на отчета.

В мотивите за финансовата проверка се казва, че темата е обществено значима, тъй като след 1990 г. демографското развитие на страната е с отрицателен естествен прираст на населението.

В края на 2015 г. населението на България е намаляло в сравнение с 2014 г. с над 48 хил. души, а през 2050 г. се очаква да намалее до около 5,8 млн. души по прогнози на НСИ.

Коефициентът на общата раждаемост през 2015 г. е 9.2% и е по-малък от общия коефициент на раждаемост за ЕС.

За оптимизиране на демографския прираст е необходимо да се акцентира и върху профилактиката, диагностиката и лечението на стерилитета. Асистираната репродукция са диагностични и лечебни методи, чрез които се цели преодоляване на безплодието.

В Центъра за асистирана репродукция организират и финансово подпомагат гражданите за дейности по асистирана репродукция в българските болници. Относителният дял на извършените процедури, финансирани от Центъра за периода 2014 г. – 2015 г., е 35 % от всички извършени процедури по асистирана репродукция.

В резултат на одита са направени следните основни изводи и заключения:

Планираните средства за финансиране на дейностите по асистирана репродукция за одитирания период са постоянна величина – около 12 млн. лв. и са незначителни спрямо планираните разходи по бюджета на МЗ, – те са около 3 % за целия период на одита.

През 2015 г. издадените заповеди за финансиране са с 364 повече от тези през 2014 г., с което е постигнато преизпълнение с 26,9 на сто. Въпреки, че издадените заповеди за финансиране се увеличават, планираните разходи за дейности по асистирана репродукция остават постоянна величина, което е индикатор за необосновано планиране на бюджетните средства, предназначени за подпомагане на процедури по асистирана репродукция, на фона на обществените потребности и стратегическите национални приоритети.

Недостигът на финансов ресурс води до удължаване на периода от подаване на заявлението до получаване на заповед за финансиране на процедура по асистирана репродукция и достига до 11 месеца през 2016 г. Заради забавянето се намалява ефективността на дейността, поради намаляване на вероятността за успех на осъществената процедура по асистирана репродукция.

Утвърдени са правила и критерии за прием, разглеждане и издаване на заповед за финансиране на извършените дейности по асистирана репродукция за заявленията, като е осигурена равнопоставеност при разглеждане на случаите.

В Центъра за асистирана репродукция няма разработен и установен ефективен механизъм за проследяване на резултата от извършените процедури по асистирана репродукция.

Финансирането на дейностите за тях се извършва въз основа на договори между директора на Центъра за асистирана репродукция и лечебните заведения. Допуснато е договаряне с болници, които не отговарят на регламентираните критерии за успеваемост.

Сериозен проблем е, че към фактурата за окончателно плащане на дадена процедура, лечебните заведения не прилагат цялата медицинска документация, а само епикриза и протокол. Само едно лечебно заведение е приложило и то непълна медицинска документация. Проверени са над 1000 фактури. Но въпреки липсата на необходимите документи Центърът не е спрял плащанията. Неизискването и непредставянето на медицинската документация към фактурите за окончателно плащане създава риск да бъдат платени дейности, които не са изпълнени или са направени в намален обем. Затова одитният доклад е изпратен на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Лечебните заведения, които извършват дейности по асистирана репродукция, финансирани от Центъра, освен от него, се контролират съвместно от Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация. За одитирания период не са извършвани съвместни проверки.

На национално ниво не са извършвани анализи в областта на асистираната репродукция от Министерството на здравеопазването.

Недостатъчното и несвоевременно финансиране на процедурите по асистирана репродукция оказва негативно влияние върху ефективността на дейността на Центъра за асистирана репродукция. Това намалява шансовете за успех на извършените дейности и броя на родените деца, допълниха от Сметната палата.