Красен Кралев в Москва: Спортът е най-ефективният метод за превенция на агресията сред младежите

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев участва в международна среща на министрите, отговарящи за младежките политики, която се провежда в руската столица Москва. В събитието взеха участие делегации от над 80 страни от цял свят, като над 30 държави бяха представлявани лично от министрите, отговарящи за младежките политики, съобщиха от пресцентъра на спортното ни министерство. По време на събитието българският спортен министър изнесе доклад на тема: „Спортът като инструмент за превенция на всякакви форми на агресията сред младежта“, който представи българския опит в сферата на младежките политики.

“Държавната политика за младежта на Република България е базирана на основни световни и европейски принципи, свързани с изработването на политики и програми, които стимулират качественото младежко участие и устойчиво развитие на всеки един млад човек в страната, така че той или тя да бъде активен участник в гражданското общество и конкурентоспособен на пазара на труда в България и извън нея”, заяви министър Кралев. Той подчерта, че младежкото овластяване и развитие на личностните и професионални качества на всеки един млад човек в България е приоритет на Министерството на младежта и спорта (ММС) и част от управленската програма на правителството на Бойко Борисов. “Ние усилено работим за изпълнението на ангажимента, който сме поели пред българските граждани, да създаваме политики и програми, така че потенциалът на младите хора да бъде развит и те да се превърнат в отговорни граждани на България и Европа”, обясни Красен Кралев.

Министърът на младежта и спорта определи борбата с нарастващата агресия и превенцията на зависимостите сред младите хора между 15-29 години като основен приоритет на ММС. В България младите хора са около 1.3 млн. или 1/5 от населението на страната. Има случаи на агресия в училище, на улицата и по пътищата. В тази връзка Министерството на младежта и спорта предприе действия в няколко ключови направления, целящи намаляването на насилието и агресията сред децата и младежите, като например: повишаване на информираността и ангажираността на младите хора от всички региони на страната в превенцията на престъпността и насилието и организиране на свободното време и ограничаване употребата на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, чрез предоставянето на безплатни услуги за младите хора в страната.

Основният инструмент, с който Министерството на младежта и спорта работи за превенция на агресията и постигане на споменатите приоритети, е новата Национална програма за младежки дейности (по член 10а от Закона за хазарта), която е с бюджет от 1 млн. евро и цели да информира, мотивира и ангажира млади хора на възраст от 15 до 29 г. В момента на територията на цялата страна се изпълняват проекти, насочени към превенция на агресията и формите на зависимост като основен подход, който бива прилаган е спортът.

“Спортът, според препоръка и на Съвета на ЕС, Европейската комисия и други водещи институции е основен източник, който може да повлияе позитивно върху развитието на младите хора. Ние го разглеждам като феномен, който трансформира негативната енергия в мотивация, учи на честна игра и мотивира младия човек да запълни свободното си време. Освен всичко това, оказва и позитивно влияние върху цялостното физическо и психическо състояние на човека. Не на последно място спортът е и предпочитано средство на младежките работници в България, като позитивния ефект се видя и в рамките на Европейската седмица на спорта, по време на която се включиха над 100 000 млади хора от девет града в България”, заяви Красен Кралев.

Българският спортен министър подчерта връзката между спорта и неформалното образование. По думите му, неформалното образование намира все по-голямо място в изграждането на капацитета на младите хора в Европа. То е инструмент, който е доказал своята ефективност при развитието на ключови компетенции, социални умения и таланти. Част от техниките, които се считат за елементи на неформалното образование са младежки инициативи, обучения, обмени, работни ателиета, форум театър и др. Именно подобни дейности спомагат за устойчивото младежко развитие в цялостната му форма, засилват демократичните ценности, междукултурния диалог, трансверсалните умения и т.н.

България реши да използва спорта като средство за прилагане на неформалното образование и обучение, посочи Кралев Кралев пред делегатите. Министърът на младежта и спорта заяви, че “образование чрез спорт” е именно този ценен подход, който страната ни е идентифицирала като ценен за цялостното физическо и психическо здраве на младите хора, както и изграждането на социални и личностни умения. „Образованието чрез спорт“ може да подпомогне овластяването на гражданите при решаването на социални предизвикателства които формалното и неформалното образование все още не може да достигне, тъй като спортът е общ език, основан на силни ценности и принципи, използван във всяка страна по света и лесно разбираем.

Министър Кралев изтъкна, че спортът може да бъде използван като средство за насърчаване на партньорството и със страни извън ЕС. “Имайки предвид динамичния свят, в който живеем, негативните случаи на нарастваща агресия и радикализация, е наша отговорност да работим заедно. Наша мисия, като хора които са отговорни за младежките политики, е да покажем нашата воля и да застанем зад правата на човека и да работим за младите хора”, каза Красен Кралев.

Един от основните инструменти, с които в България прилагаме методът “Образование чрез спорт” при работата с млади хора, е Националната програма за изпълнение на младежки дейности. Тази година бе нейното пилотно изпълнение, като на територията на цялата страна и в момента се провеждат множество на брой събитие. Конкретен пример е създаването на първата Национална мрежа от спортни клубове, които да работят срещу агресията сред млади хора. В момента в мрежата членуват около 100 клуба, като се очаква този брой да нарастне. Създаде се мрежа от “Младежки мотиватори”, които след преминаване на обучение, базирано на неформалното образование станаха посланици на мира и движението “език без омраза”, така че да помагат на свои връстници да трансформират форми агресивното поведение в движеща сила за активно включване и реализация. Проведоха се стотици обучения, които имаха за цел да развият ключови умения у младите хора, както и да ги запознаят с метода “Обучение, чрез спорт”. Организира се първата по рода си ветроходна академия за млади хора. По всички медии в страната ни вървят различни национални кампании за превенция на агресията сред младежи, като са изработени и специални интерактивни уеб платформи, така че при нужда всеки един млад човек може да потърси подкрепа.

Освен приемането и изпълнението на тази Национална програма България предприе и изменения в Закона за училищно и предучилищно образование, чрез което се дава възможност на професионални треньори да водят часовете по физическо възпитание и спорт. По този начин ние стимулираме и спортът като инструмент за физическо и психическо здраве на всеки един млад човек. “България заявява своята готовност за създаването на допълнителни инструменти и политики, които да развият и отключат потенциала на младите хора”, заяви в заключение министърът на младежта и спорта Красен Кралев.