СЕВ одобри проекти на позиции за заседанията на Съвета на ЕС по външни работи (търговия) и на Съвета по общи въпроси (кохезия)

Съветът по европейските въпроси одобри проект на позиция на България за заседанието на Съвета на ЕС по външни работи (Търговия), което ще се проведе на 10 ноември в Брюксел. Предвижда се министрите да обсъдят подготовката на предстоящата 11-а министерска конференция на СТО, както и напредъка в търговските преговори на ЕС с Мексико и държавите от Меркосур. Очаква се ЕК да представи доклад за прилагането на споразуменията на ЕС за свободна търговия.

Одобрен беше и проектът на позиция за заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси, което ще се проведе на 15 ноември в Брюксел. На заседанието ще се обсъждат въпроси в областта на Кохезионната политика. Основните акценти на българската позиция по бъдещето на Кохезионната политика са свързани със стремежа за промотирането й като важен източник за инвестиции и намаляване на различията в регионите. Като бъдещ председател на Съвета на ЕС България ще работи за солиден инвестиционен профил на бюджета за сближаване, който в пълна степен да отчита многогодишния характер на инвестициите с добавена стойност за постигането на конвергенция, съответно, на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж в ЕС. Ускоряването на изпълнението на програмите е ключово условие за успеха на политиката, като основният ключ към успеха на Кохезионната политика е опростяването на правилата и процедурите за управление и разходване на нейните средства.

Снимка :
Pixabay