Министерският съвет прие доклада за САР

Министерският съвет прие доклад за дейността на Съвета за административната реформа (CAP) през 2016 г., който включва информация за основните взети решения и за инициативите, реализирани през изминалата година.
Съветът е приел редица ключови документи в областта на административната реформа. Сред тях са докладът и списъкът с 20 общински услуги за стандартизиране и унифициране, чрез което се уеднаквяват формулярите за заявяване, структурата и съдържанието на готовия документ, както и изискуемите документи при заявяването на услугите от потребителя. Одобрени са още отчетът на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2015 г., Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, както и мерките за увеличаване капацитета на инспекторатите, които осигуряват независимостта на инспекторатите по Закона за администрацията.