Президентът Радев наложи „вето“ на поправките „Пеевски“ в Закона за банковата несъстоятелност

Държавният глава Румен Радев връща за ново обсъждане § 5, § 6 и § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет на 9 февруари 2018 г.

Президентът подкрепя усилията на Народното събрание за по-голяма ефективност при защитата на публичния интерес в производството по банкова несъстоятелност, но тя следва да бъде постигната с конституционносъобразни средства. В тази връзка държавният глава има възражения по някои от Преходните и заключителните разпоредби на приетия закон. С тях се преуреждат с обратно действие в нарушение на правовата държава настъпили правни последици, придобити права и погасени задължения.

В мотивите си държавният глава подчертава, че обществото има нужда да знае конкретните измерения на последиците от приетия закон. Когато решава да приложи такава крайна мярка, Народното събрание би следвало открито да дебатира колко са обезпеченията, които ще бъдат нищожни, колко са прехвърлянията на акции и дялове, които ще бъдат относително недействителни, приблизително каква ще е стойността, с която ще бъде увеличена масата на несъстоятелността на КТБ след прилагането на закона. Само по този начин защитата на обществения интерес, изтъквана като основна цел на ЗИД ЗБН, ще придобие конкретни измерения.

Не сме съгласни с тези мотиви. Считаме, че има неразбиране на параграф 5, 6 и 7 от нашия законопроект, както и неразбиране на чл. 14 от Закона за нормативните актове, заяви Хамид Хамид от ДПС, който е и един от съвносителите на промените в закона. „Считаме, че има неразбиране на параграф 5, където се говори, че законът погасява задължения и погасява права. Това абсолютно не отговаря на истината. За погасяване на задължения, за произнасяне по цесиите, ще се произнесе българският съд. Ние само даваме правен способ на синдиците да запазят активите, докато се произнесе съдът”, коментира Хамид. Според него, внесените от ДПС текстове осигуряват активите да не бъдат разграбвани и те да стоят в масата на несъстоятелността докато не се произнесе независимият български съд.

Снимка :
Президентство