Близо 41,4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на качествена инфраструктура за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания

Близо 41,4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на инфраструктура за социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора. Средствата са предвидени по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, проект на насоки за кандидатстване по която бяха публикувани за обсъждане днес.

Предвижда се процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма да бъде обявена през месец март 2018 г.

С определения ресурс в 29 общини (Варна, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Дряново, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Малко Търново, Нови пазар, Перник, Пловдив, Русе, Свищов, Своге, Силистра, Сливен, Смолян, София, Струмяни,Тополовград, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол) се предвижда да бъдат изградени или ремонтирани, обзаведени и оборудвани 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Ще бъдат изградени или ремонтирани и 68 центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора, които ще бъдат в полза на лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Процесът по деинституционализация ще се изпълнява по интегриран и координиран начин между Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с цел осигуряване на допълняемост и свързаност на мерките. Меките мерки, свързани с новите услуги в новоизградената социална инфраструктура, ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 13.03.2018 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Проектът на Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МРРБ, както и на официалната страница на ОПРР 2014-2020 – www.bgregio.eu в подменю „Актуални процедури“ на меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“.

Снимка :
Pixabay