Сметната палата отказа да завери финансовите отчети за 2016 г. на 5 бюджетни организации

Сметната палата отказа да завери годишните финансови отчети за 2016 година на 5 бюджетни организации, а 19 са заверени с резерви, съобщава пресцентърът на Палатата. По време на финансовите одити през 2017 г. са коригирани грешки в отчетите на министерства, ведомства, държавни висши училища и общини за 3.6 млрд. лв.

Сметната палата прие Доклад за резултатите от финансовите одити, осъществени през 2017 г. , който обобщава изводите и становищата със заключения за заверките на годишните финансови отчети на министерства, ведомства, държавни висши училища и общини за 2016 г.

Значителен брой – 90 на сто от всички финансови отчети, са заверени без резерви (212 становища) или без резерви с обръщане на внимание (56 становища), което означава, че няма съществени отклонения от нормативните изисквания. Отказана е заверка на годишните финансови отчети за 2016 г. на: Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, на общините Лозница, Омуртаг и Братя Даскалови, както и на Софийския университет.

С резерви са заверени годишните финансови отчети на 4 министерства и на 15 общини. Становищата с резерви са най-много при финансовите одити на годишните финансови отчети на общините, което е индикатор за недостатъчния им административен капацитет и неефективният вътрешен контрол по отношение на финансовата отчетност, посочват от Палатата.

Най-често установяваните слабости при изготвяне на финансовия отчет: не се капитализират инфраструктурните обекти, земи, гори и трайни насаждения, активи с художествена и историческа стойност; неправилно се осчетоводяват получените и разходвани средства по програми на ЕС; не се спазва задължението за преглед за обезценка на дълготрайните активи и за провизиране на вземанията в зависимост от степента на събираемост; не се отчитат задбалансово поетите и реализирани ангажименти и възникналите нови ангажименти за разходи, условни вземания и задължения; не се извършва пълна годишна инвентаризация на активите и пасивите във връзка с изготвянето на годишен финансов отчет.

Одитните доклади са публикувани на интернет страницата на Сметната палата на адрес www.bulnao.government.bg.

Снимка :
Сметна палата