Фискален излишък от над 771 млн. лева към края на февруари очаква МФ

На базата на предварителни данни и оценки Министерството на финансите на България очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основна към февруари тази година да бъде положително и в размер на 771,7 млн. лева (около 0,7% от прогнозния БВП).

Очаква се приходите и помощите по КФП да достигнат 6,2022 млрд. лева (16,2% от годишния разчет), като спрямо февруари 2017-а година се отбелязва ръст от 470,3 млн. лева. Този ръст на годишна база се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват номинално спрямо предходната година със 716,7 млн. лева (повишение с 13,2 на сто), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

В същото време разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) за първите два месеца на годината са в размер на 5,4305 млрд. лева, което представлява 13,8% от годишния разчет. Точно преди година разходите бяха в размер на 4,9001 млрд. лева, като нарастването през първите два месеца на настоящата година се дължи основно на по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), както и на по-високите разходи за персонал, основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование, посочва Министерството на финансите.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28-и февруари 2018-а година, възлиза на 220,1 млн. лева, което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Снимка :
Pixabay