НС определи национални изисквания при кандидатстване за научна степен

Кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ трябва да отговорят на минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната им дейност, реши парламентът с приети на второ четене промени в закона за развитието на академичния състав.

Изискванията се определят чрез числовите стойности на един или няколко обективно измерими показатели, които отразяват научните резултати и техния отзвук в научната литература. И/или чрез показатели, които отразяват измерими постижения в художественотворческата или спортната дейност като брой авторски монографии, публикации в реферирани и индексирани издания, брой глави в книги, брой студии и/или обзори, брой цитати без автоцитати в реферирани и индексирани издания от други автори на публикациите на кандидата и др. И/или показатели, които отразяват измерими академични резултати в преподавателската дейност – брой защитени под ръководство на кандидата дисертации за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, брой въведени нови лекционни курсове, брой издадени учебници в чужбина, брой издадени учебници и/или учебни пособия у нас и др.

Минималните национални изисквания се изразяват в минимален брой точки, които трябва да получи кандидатът в съответствие с индивидуалните си резултати по тези показатели.

Минималният брой точки и редът за изчисляването им се определят за всяка научна област и/или професионално направление и за всяка научна степен и всяка академична длъжност.

Висшите училища и научните организации могат да определят в правилниците си и допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академичните длъжности при спазване на този закон и на правилника за прилагането му.

Научно жури ще дава оценка за съответствие с минималните национални изисквания,оценка за дисертационен труд, включително на резултати, научен принос и оригиналност на представените трудове.

Депутатите гласуваха министърът на образованието чрез Националния център за информация и документация да създава и поддържа публичен регистър като електронна база данни, в който се вписват лицата, придобили образователна и научна степен, защитените дисертационни трудове и хабилитираните лица. В регистъра се вписват и лицата с придобити научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред.

Утре депутатите продължават да обсъждат и гласуват текстовете от закона.

Снимка :
Pixabay